Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - základní informace

Sídlo odpadového hospodářství
Adresa: Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
Tel.: 412 557 711 (ústředna)
Fax: 412 550 203

 

Odpadové hospodářství


ODPADY
Petra Drugová
Tel.: 412 557 727


svoz odpadů
výměna nádob
změna četnosti vývozu
přistavení kontejneru
přidělení nádoby na bioodpad
pytle na tříděný odpad a na směsný komunální odpad

 

 

OSTATNÍ
placení poplatku za odpad - Dana Konfrštová: pokladna města
složenky, evidence poplatku - Bc. Lucie Koubková: finanční odbor
pytle na tříděný odpad, směsný komunální odpad - podatelna

Sběrný dvůr Jílové

 

Ostatní důležité kontakty

Sběrný dvůr ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s.

Nábřeží 107
407 01  Jílové

p. Štrop – tel. 606 727 832

 

Technické služby Děčín

Technické služby Děčín a.s.

 Březová 402
405 55  Děčín 3

svoz směsného komunálního odpadu (tj. popelnice, kontejnery)
– p. Šonka, tel. 412 557 050


velkokapacitní kontejnery (suť, objemný odpad)
– pí Šonková, tel. 412 557 035

 

 

CO JE ODPAD

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu (např. autovrak). Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané města Jílového musí odkládat odpad na místech k tomu určených. To znamená, že není možné hromadit na pozemku staré harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný např. ke zpevnění plotu.

DRUHY ODPADU

Odpad

Dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále je zákon) se odpad dělí do různých kategorií, tyto kategorie jsou přesně uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

S většinou odpadů uvedených v Katalogu odpadů se běžný občan setká jen málokdy. Nejvíce přicházíme do kontaktu s komunálními odpady, to jsou odpady z domácností, včetně složek z odděleného sběru (tříděný odpad). Tento komunální odpad dále rozdělujeme na :

Objemný odpad – tj. takový odpad, co se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner).V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora umístěného ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (inf. na tel. 606 727 832).

Nebezpečný odpad – odpad uvedený s Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny,léky, fotochemikálie…aj.) V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora umístěného ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (inf. na tel. 606 727 832).

Separovaný (tříděný) odpad – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad v Jílovém se dle potřeby mění a vznikají i nová místa, kde můžete svůj tříděný odpad odložit. Občané bydlící v rodinných domech třídí papír, plast a tetrapaky do speciálních pytlů.

Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů.
Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Děčín (tel. 412 557 050).

Výrobky podléhající zpětnému odběru – výrobci a dovozci stanovených výrobků jsou povinni zajistit zpětný odběr těchto výrobků (minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech). V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora umístěného ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (inf. na tel. 606 727 832).

Biologický odpad – např. zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, tráva, listí, plevel, jemné nebo nadrcené větve, kávová sedlina apod. Město Jílové (ani město Děčín) nemá v současné době vlastní kompostárnu. Do konce roku 2009 probíhá u rodinných domů zkušební projekt sběru bioodpadu do speciálních sběrných nádob hnědé barvy (tzv. Compostainer). Pro občany, kteří se neúčastní zkušebního projektu sběru bioodpadu, je nejvhodnějsí bioodpad kompostovat na své zahradě.

Kontejner na komunální odpadODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V JÍLOVÉM

V našem městě platí Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 5/2016 - systém nakládání s odpady. Tato vyhláška vydaná zastupitelstvem města Jílového nabyla účinnosti 1. 1. 2015. Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Jílového, včetně nakládání se stavebním odpadem a je závazná pro všechny občany, kteří mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují.Ve vyhlášce je konkrétně řešeno jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů (tříděný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad..aj.) a kam je umístit.

Z vyhlášky vyplývají povinnosti občanů, např. třídění odpadů, odkládání odpadů na místa k tomu určená..aj. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby (popelnice, kontejner) tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
Stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob je možné předávat ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (inf. na tel. 606 727 832). Tento odpad není určen k provádění terénních úprav. Stavební a demoliční odpad je zpoplatněn podle ceníku (viz Sběrný dvůr).

Poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem a jeho výši upravuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem (úplné znění této vyhlášky najdete zde: Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 4/2016 - poplatek za provoz systému nakládání s odpadem)